آرواره کوسه ماهی ( اره ماهی )

آرواره کوسه ( اره ماهی)
دارای 120 سانتی متر طول و 66 عدد دندانه سالم . بزرگترین در نوع خود.
بسیار کمیاب و مخصوص کلکسیونر ها