آباژور آنتیک

آباژوز

آنتیک قدیمی

کلا از جنس پوست حیوان  ، نظیر پوستی که برای تنبک کشیده میشود

ارتفاع : 30 سانتیمتر