آئینه سنگی ، آنتیک

آئینه قدیمی روسی

ابعاد 100 سانتیمتر  در  70 سانتیمتر

سالم