تهران چگونه پایتخت شد

چگونه تهران پایتخت شد؟

آقا محمد خان قاجار پس از مرگ کریم خان زند، از شیراز به حوالی تهران آمد زیرا که برخی از قبایل ایل قاجار در صحرای ورامین و اطراف تهران و برخی دیگر در شهر استرآباد یعنی گرگان امروز و عده ای هم در مازندران بودند و روی هم رفته به تهران نزديك بودند. او روز بیستم ماه صفر ۱۱۹۳ هجری قمری به شاه عبدالعظیم رسید و در آنجا به تخت نشست. اما این تاجگذاری رسمی او نبود و تا شش سال نتوانست تهران را بگیرد زیرا که مخالفان وی تهران را تسليم او نمی‌کردند. پس از شش سال شهر را محاصره کرد و باز مردم تهران شهر را تسلیم نکردند تا آنکه سرانجام در سال ۱۲۰۰ هجری قمری این شهر را گرفت و در اینجا تاجگذاری رسمی کرد و به سلطنت نشست. از آن روز تهران پایتخت ایران شد.
سال‌های اولی که تهران پایتخت شد به همان کوچکی دوره صفویه بوده و بعداز آن رفته رفته شهر گسترش پیدا کرد.
پادشاهان قاجار در دوره سلطنت خود در این شهر، هر یک تاثیری در آبادانی این شهر داشته‌اند و ساختمان‌ها و عمارت‌هایی از خود به جا گذاشته‌اند.
پس از آنکه تهران پایتخت سلسله قاجاریه شد، وقایع بسیاری در آن روی داده است. اولین واقعه‌ای که در تاریخ ثبت شده این است که پس از کشته شدن آقامحمد خان یکی از برادرانش علیقلی خان مدعی سلطنت شد. فتحعلی شاه که در فارس بود برای تصرف تاج و تخت به تهران حمله کرد. ولی میرزا شفیع مازندرانی صدراعظم که در تهران بود با وسایلی که داشت مانع شد. سال بعد فتحعلی شاه خود را به تهران رساند و تاجگذاری کرد.